Bản lĩnh Vua Quang Trung và sĩ khí làng Nho Bắc Hà

07:20 24/12/2014

Tiết thu ghé Miếu Văn. Được thư thả sải bước chiêm quan ngữ nghĩa tiền nhân lại cũng chẳng sướng sao?
Gian trong Miếu Văn, gặp một tấm biển sơn son thếp vàng chĩnh chiện trên đó là câu lục bát bằng chữ quốc ngữ: “Nay mai dọn lại nước nhà/ Bia Nghè lại dựng trên tòa muôn gian”.
Mé dưới ghi vắn tắt Lời Vua Quang Trung phê trong bài sớ văn Nôm của nông dân Trại Văn Chương.

Ý kiến bạn đọc