Giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

17:30 17/03/2017

(Nhân đọc "Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân" của Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016)

Ý kiến bạn đọc