Thứ Bẩy, 15/01/2011 - 3:50 PM

Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam: Khơi dậy sức mạnh dân tộc và thời đại

Mười năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 là giai đoạn đất nước đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động tiêu cực của hai cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế khu vực và toàn cầu, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tăng cường quốc phòng, an ninh phải là trọng yếu, thường xuyên

Đại hội XI bước vào phần thảo luận sôi nổi. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhận định: Tuy còn nhiều hạn chế, yếu kém, nhưng kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, 2001 - 2010 và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong 20 năm qua. "Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, rất quan trọng, nhiều mục tiêu chủ yếu của Chiến lược 2001 - 2010 đã được thực hiện", Tổng Bí thư chỉ rõ.

Kinh tế tăng trưởng nhanh, đạt tốc độ bình quân 7,2%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2010 theo giá thực tế gấp 3,4 lần so với năm 2000. Thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 5 lần so với năm 2000. GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 1.168USD. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt thành tựu quan trọng trên nhiều mặt, chính trị - xã hội ổn định. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Đánh giá việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước, Tổng Bí thư cho rằng sau 20 năm thực hiện, chúng ta đã giành được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Đất nước thực hiện thành công bước đầu công cuộc đổi mới, ra khỏi tình trạng kém phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. "Sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên rất nhiều, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn theo con đường xã hội chủ nghĩa" - Tổng Bí thư phân tích.

Quang cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: VietNamNet.

Trên cơ sở những quan điểm cơ bản và định hướng lớn của Cương lĩnh đã đề ra, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 được xác định là Chiến lược tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh, bền vững, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 7 - 8%/năm. GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3.000USD.

Tổng Bí thư cũng xác định rõ tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân, Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có số lượng hợp lý, có sức chiến đấu cao, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp. Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo đảm cho các lực lượng vũ trang được trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật từng bước hiện đại. Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, an ninh.

Đoàn đại biểu Công an nhân dân trong phiên làm việc tại Đoàn.

Bàn bạc và hiến kế

Tiếp tục với những chương trình thảo luận, những buổi làm việc tại Đoàn, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào các Dự thảo, Văn kiện. Các nội dung được đại biểu tập trung thảo luận bao gồm Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; Báo cáo Chính trị Đại hội XI của Đảng; Báo cáo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Trong những ngày tới, Đại hội sẽ dành khoảng 3 ngày để thảo luận vấn đề nhân sự.

Tại phần tham luận, các đại biểu đã nhất trí với đánh giá tổng quát quá trình cách mạng Việt Nam, đồng thời phân tích, làm rõ những đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng. Đối với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, các đại biểu đã đi sâu phân tích những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong phần tham luận của mình, Đại biểu Võ Hồng Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH - ĐT cho rằng: "Thực tiễn 10 năm qua khẳng định con đường phát triển của đất nước ta là đúng đắn và có thể rút ra các bài học để làm tốt hơn cho giai đoạn tới".

Theo ông Phúc, thì đó là khơi dậy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Nhờ đó ta có thành tựu như thu hút đầu tư nước ngoài, cả dân tộc cùng đồng hành phát triển. Ngoài ra, còn khơi dậy được nguồn lực của các thành phần kinh tế, bao gồm cả kinh tế tư nhân, đưa đất nước phát triển. Chỉ ra hạn chế, khiếm khuyết cũng như những điểm nghẽn đang hiện hữu của nền kinh tế, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc nêu ra 4 bài học kinh nghiệm lớn. Một là phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước. Bước sang giai đoạn phát triển mới, Đảng và Nhà nước sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề phức tạp, khó khăn đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn.

Đất nước trên đà phát triển mạnh mẽ - một góc Hà Nội hôm nay.

Hai là đặc biệt coi trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của sự  phát triển, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Trong 10 năm qua, nền kinh tế nước ta đã phát triển khá nhanh, nhưng thực tiễn cho thấy, trong phát triển nhanh phải đặc biệt coi trọng tính bền vững, phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển theo chiều rộng và phát triển theo chiều sâu thì mới tạo được tiền đề cho sự phát triển vững chắc trong giai đoạn sau.

Ba là bảo đảm độc lập tự chủ và chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tích cực chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước. Thực tiễn nước ta và tình hình thế giới, khu vực cho thấy ổn định chính trị - xã hội là điều kiện tiên quyết để phát triển và đây là lợi thế của chúng ta.

Và cuối cùng là đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. Trong đó, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố quan trọng nhất. Kinh nghiệm năm 2008 là bài học lớn. Khi đó, lạm phát lên cao, giá cả leo thang, đời sống nhân dân khó khăn. Chính phủ đã kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, đưa vấn đề ra Trung ương thảo luận, từ đó điều chỉnh chính sách, giao Chính phủ thực hiện và đã có thành công lớn, không dễ gì có được. Bộ trưởng Võ Hồng Phúc kết luận: "Sự thống nhất trong chỉ đạo điều hành là cực kỳ quan trọng!".

Các đại biểu tại hội trường.
Gian sách phục vụ Đại hội.

Thảo luận Báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng, các đại biểu tập trung vào các nội dung: Những bài học kinh nghiệm qua thực hiện Nghị quyết Đại hội X. Cùng nhau bàn luận phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới, phương hướng đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế. Trong đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững của nền kinh tế nói chung, phát triển các lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, nông lâm ngư nghiệp, các dịch vụ, hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế văn hóa xã hội hài hòa giữa các vùng, đô thị và nông thôn; giữ vững định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường, chính sách phát triển các hình thức sở hữu, thành phần kinh tế, phát triển các loại thị trường. Các nhiệm vụ và giải pháp đổi mới, phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, kinh tế tri thức, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển văn hóa xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Về công tác đối ngoại của Đảng, tham luận tại Hội trường, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cho rằng với tư cách là một Đảng Cộng sản cầm quyền, Đảng ta mở rộng và phát triển quan hệ với các chính đảng nước ngoài trên cơ sở các nguyên tắc: độc lập tự chủ; bình đẳng; tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp công việc nội bộ của nhau; cùng nhau thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội. Đảng ta không quan hệ với các đảng, tổ chức cực đoan.

Trong phần tham luận của mình, nhiều ý kiến quan tâm, góp ý nhằm phát huy dân chủ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và về phương hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến về phương hướng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao chất lượng đảng viên, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng; công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp; công tác vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị... của Đảng

Nhóm PV
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"