Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Bố tôi – Không phải là Đảng viên

15:30 30/10/2014

Đó là niềm tự hào của gia đình chúng tôi. Thật kỳ lạ! Bởi thế, tôi phải lý giải ngay để tránh sự hiểu lầm của bạn đọc về tư tưởng tác giả bài viết này. Quan niệm của gia đình chúng tôi, bố tôi có là đảng viên hay không, chúng tôi cũng rất tự hào về ông và càng tự hào hơn khi biết ông không phải là đảng viên mà tư tưởng, đạo đức cách mạng, nhận thức về học thuyết Mác - Lênin, lối sống và quan hệ với quần chúng của ông, như một đảng viên cộng sản.

Ý kiến bạn đọc