Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII: Bức xúc của cuộc sống trên bàn nghị sự

10:30 05/11/2011

Vẫn biết mỗi kỳ họp Quốc hội đều quyết những vấn đề trọng đại của đất nước. Nhưng Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII này có ý nghĩa rất quan trọng bởi không chỉ đưa ra nhiều vấn đề bức xúc của cuộc sống để bàn luận, tìm giải pháp tháo gỡ mà kỳ họp lần này còn bàn thảo tới một chiến lược phát triển dài hạn, đó là kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.

Ý kiến bạn đọc