Quốc hội thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi):

Nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ cho lực lượng Công an

16:30 15/12/2014

Ngày 27/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Với 7 Chương, 45 Điều, Luật CAND (sửa đổi) quy định cụ thể nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với CAND, đảm bảo hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng CAND, thể chế hóa các quan điểm của Đảng, phù hợp với Hiến pháp năm 2013, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Ý kiến bạn đọc