Kỳ tích văn hóa – giáo dục của chính quyền Xô Viết non trẻ

11:15 15/11/2016

Trong 10 năm đầu sau cách mạng, chính thể Xôviết đã xóa nạn mù chữ cho 10 triệu người lớn tuổi, điều này có nghĩa là một triệu người mỗi năm. Trong thập niên tiếp theo - 50 triệu người, nghĩa là 5 triệu người/năm. Đây là sự "công phá" thực sự! Tất cả mọi người đến 50 tuổi đều nô nức đi học.

Ý kiến bạn đọc