Chuyện về nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của chính quyền Xôviết

18:00 12/03/2015

Rosalia Samoilovna Zemlyachka (1876-1947) là một trong những phụ nữ tham gia ngay từ đầu vào cuộc cách mạng Bolshevik do lãnh tụ Vladimir Iich Lenin lãnh đạo, nhằm xây dựng một nhà nước công nông liên minh của giai cấp vô sản. Lịch sử cũng ghi nhận bà là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm chức vụ cao nhất trong chính thể Xôviết.

Ý kiến bạn đọc