nhân dân Liên Xô

Phạm Văn Đồng - Người bạn chân thành của chúng tôi Tin ngày: 07/03/2020 11:23

Đồng chí Phạm Văn Đồng (1-3-1906 - 29-4-2000) là một nhà cách mạng Việt Nam danh tiếng, một cộng sự rất gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả hai nhà lãnh đạo đều dành được tình yêu lớn của người dân Xôviết, người Nga, những người kính trọng sâu sắc thành tựu cuộc đời của họ.