tác phẩm hư hỏng

Tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc bị hư hỏng: Trách nhiệm thuộc về ai? Tin ngày: 19/01/2021 11:54

Hơn một tháng sau Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 2020, các tác phẩm bị mất, bị hư hỏng của các nghệ sĩ vẫn chưa được Ban Tổ chức đền bù hay giải quyết thỏa đáng. Nhiều họa sĩ đã có đơn gửi Ban Tổ chức yêu cầu bồi thường tác phẩm cho họ. “Đó là thái độ thiếu trân trọng nghệ sĩ và đứa con tinh thần của họ, gửi tranh đi triển lãm không khác gì đem con bỏ chợ”, họa sĩ Thân Trọng Dũng nói.