Bạn viết ở chiến trường

15:12 31/10/2018

Bài viết giới hạn trong một số ký giả, văn nghệ sĩ mà tác giả được gặp trong kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường Nam Bộ (giai đoạn 1965-1975).

Ý kiến bạn đọc