Dấu ấn nơi làng biển

22:05 01/10/2019

Có ai về Cảnh Dương
quê tôi đứng nơi đầu sóng gió
truyền thống đánh giặc giữ làng
mãi mãi còn đây.

Ý kiến bạn đọc