Đầu xuân bàn chuyện “cầu hiền đãi sĩ”

10:59 13/02/2021

Quan điểm trọng dụng nhân tài đã có từ thời xa xưa, với nhiều hình thức “chiêu hiền đãi sĩ”. Năm 1499, vua Lê Hiến Tông đã ban hành một đạo sắc về chấn hưng đất nước, trong đó nhấn mạnh: "Nhân tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí mạnh thì trị đạo mới mạnh. Khoa mục là đường thẳng của quan trường. Ðường thẳng mở thì chân nho mới có".

Ý kiến bạn đọc