Di sản văn hóa phi vật thể và câu chuyện hậu vinh danh

08:33 03/03/2020

Song hành với việc vinh danh các di sản thì câu chuyện bảo tồn di sản sau vinh danh cũng nhận được nhiều quan tâm, đặc biệt là câu chuyện đối xử với các di sản đó như thế nào.

Ý kiến bạn đọc