Hái lộc đầu xuân cầu may mắn

08:05 26/01/2020

Tục rằng, thời vua Hùng dựng nước và giữ nước, khi thấy các con của mình đã đủ khôn lớn, ông muốn các con đi trấn giữ các ải nhưng các con không ai muốn đi vì không nỡ xa cha mẹ. Vua và hoàng hậu bèn chọn ngày lành tháng tốt để tế với Trời - Đất ở núi Nghĩa Lĩnh cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi, phát triển.

Ý kiến bạn đọc