Kim Vân Kiều truyện: Ai đã ly gián Vương Trực và Từ Hải?

15:55 29/10/2016

Thư gửi cho Trần Đông nhưng người nhận được chính là Từ Hải. Hồ Tôn Hiến thực hiện quỷ kế này là sợ Hải phản phúc vô thường, liên kết trở lại với Đông thì khó đối phó.

Ý kiến bạn đọc