Xuất xứ của cách gọi Đàng Trong, Đàng Ngoài

18:40 14/10/2010

Liên quan đến vấn đề này, GS Nguyễn Tài Cẩn có viết bài "Về việc dùng hai động từ "vào" "ra" để chỉ sự di chuyển đến một địa điểm ở phía Nam hay phía Bắc", ban đầu in trong Tạp chí Khoa học số 4/91 của Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, sau đó in lại trong “Một số chứng tích về ngôn ngữ, văn tự và văn hóa” (Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001).

Ý kiến bạn đọc