Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII:

Lấy phiếu tín nhiệm và trách nhiệm người đứng đầu

15:55 08/12/2014

Theo chương trình, chiều 28/11, trước khi bế mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Ý kiến bạn đọc