Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Thấm nhuần đạo đức Cách mạng

18:35 12/09/2014

Phần đầu bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người nói về Đảng, bao gồm những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng. Từ thực hiện dân chủ trong Đảng, tới xây dựng đoàn kết, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình… Song, nội dung cực kỳ quan trọng Người đề cập tới trong phần này, đó là: Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức Cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
>> Về vấn đề đoàn kết

Ý kiến bạn đọc