Tiệm rửa xe "điều hành" hãng taxi

03:40 09/01/2012

Khoảng nửa năm trở lại đây, trật tự có sự đảo lộn. Có tình trạng những chiếc xe taxi mặc dù không về điểm tập kết A75 nhưng có rửa xe tại cơ sở A37 của một người thường gọi bà Lành, sẽ được đi trước vào "chuồng cu" mà không qua thứ tự sắp xếp. Vì có sự "xỉa tài" này mà những xe không rửa ở điểm rửa xe bà Lành đều bị chậm gọi chuyến...

Ý kiến bạn đọc