Nhân kỷ niệm 70 năm sự kiện Côn Minh (tháng 2/1945 - tháng 2/2015):

Những cuộc gặp gỡ khởi đầu quan hệ Việt – Mỹ

12:25 17/02/2015

Đầu năm 1945, tình hình chiến tranh thế giới biến động có lợi cho phe Đồng minh chống trục phát xít. Lúc đó quân đội Mỹ đang đóng tại Côn Minh để giúp Tưởng Giới Thạch chống Nhật, gồm có trụ sở của Không đoàn thứ 14 do tướng L.Chennault chỉ huy, Cơ quan phục vụ chiến lược OSS và Cơ quan cứu trợ không quân AGAS. Nhằm tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của Đồng minh chống phát xít đối với cách mạng Việt Nam và liên lạc với các đồng chí cách mạng ở Vân Nam nên lãnh tụ Hồ Chí Minh quyết định đi Côn Minh gặp phía Mỹ.

Ý kiến bạn đọc