Kết nạp đảng viên trong lao tù - Chuyện bây giờ mới kể

21:28 20/01/2020

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức được thành lập, chèo lái con thuyền cách mạng, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong quá trình đấu tranh ấy, vô số đảng viên đã bị địch bắt, giam cầm nơi ngục tối.

Ý kiến bạn đọc